Programa Salut i Escola

El  programa Salut I Escola és el conjunt d’accions de prevenció i de promoció de la salut que es porta a terme dins dels centres educatius d’ESO per part de les ABS del seu àmbit territorial, mitjançant un professional sanitari de l’Equip d’Atenció primària que es desplaça expressament al centre escolar per a portar a terme els dos tipus d’ intervenció que constitueixen el PSiE que son la individual (la Consulta Oberta) i la activitat grupal (les activitats d’educació i promoció de la salut) .

La població diana del programa son els adolescents i joves entre 12 i 18 anys d’edat escolaritzats en centres docents públics i privats de Catalunya que imparteixin ensenyaments de règim general d’ Educació secundària obligatòria (ESO).

La raó de ser del PSiE es ser una línia de treball de salut comunitària de l’EAP dins del marc del programa “Infància amb salut” que esdevé una acció paral•lela a la que fa habitualment l’EAP a les visites programades individuals durant tota la infància i adolescència que s’especifiquen al “Protocol d’actuacions preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica”. Essent la essència del treball del PSiE una actuació d’apropament del sistema sanitari al lloc on es troben pràcticament tots els adolescent amb la intenció de suplir el fet que a partir de la pre-adolescència es quan baixa d’una manera molt notòria l’assistència a les visites preventives programades a l’equip de pediatria, en una etapa evolutiva en la qual es molt important la prevenció i la promoció de la salut en una etapa vital en la qual s’assenten les bases de la seva salut per a tota la vida futura.

Es per això que amb aquesta intenció d’aproximar el sistema sanitari als adolescents i joves en els centres docents se’ls ofereix:

  • Per una banda una opció d’escolta individual, confidencial, i voluntària en “la Consulta Oberta” on se’ls orienta i assessora sobre problemes individuals de salut i en cas necessari es derivaran de manera adequada al servei sanitari que correspongui per al diagnòstic i tractament convenient.

 

  • Per una altra banda tot un seguit d’activitats grupals de prevenció i promoció de la salut, en 4 eixos temàtics bàsics (Salut mental/Salut Sexual/Addiccions/Alimentació), els quals s’han de desenvolupar sota el criteri del sanitari de l’EAP que es desplaça des de l’ABS d’acord amb la informació epidemiològica, o be del coneixement dels temes que pugui observar dins de l’àmbit del propi centre docent i amb la col•laboració del professorat.

 

Els principals objectius del programa Salut i Escola mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç són:

  • Millorar la coordinació entre l’escola i els serveis de salut per donar resposta a les necessitats dels adolescents.
  • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents per facilitar la promoció d’actituds i d’hàbits saludables (factors protectors).
  • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
  • Detectar els problemes de salut per intervenir-hi com més aviat millor i elaborar un mapa territorial conjunt de serveis sanitaris i educatius amb l’objectiu de donar una resposta territorial integrada.

L’equip d’atenció primària de salut, principalment els professional d’infermeria, seran els encarregats de portar a terme el programa Salut i escola, d’acord amb la priorització del Departament de Salut de potenciar l’atenció comunitària, amb la col·laboració del professorat dels centres docents i els professionals dels serveis educatius de la zona.

 

 

Anuncis